DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

            Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zszzlotoryja.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-21

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Aktualnie podejmowane są prace mające na celu dostosowanie strony internetowej do wymagań ustawowych.

Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

- niektóre dokumenty w formacie PDF, objęte ustawą o dostępności cyfrowej nie posiadają   
  funkcji wyszukiwania tekstu.

- elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,

- strona internetowa wyświetla ważne komunikaty, które nie są odczytywane przez czytniki
   ekranów.

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych  
  przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Władysław Kowalski, e-mail: zsz@zszzlotoryja.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 8783 647. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś inne elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, wskazując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich - Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi przy ul. Wojska Polskiego 59-500 Złotoryja jest częściowo dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się 2 wejście. Brak podjazdu dla wózków.

W budynku zamontowano platformę pionową poruszającą się w szybie zewnętrznym, która umożliwia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami do wszystkich kondygnacji szkoły. Wejście do platformy znajduje się wewnątrz budynku na parterze oraz z tyłu budynku szkoły.

Brak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwy wstęp z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Budynek nie jest wyposażony w:
- pętle indukcyjne,
- informacje głosowe,
- oznaczenia w Alfabecie Braille’a,
- oznaczenia kontrastowe lub o powiększonym druku dla osób niewidomych
   i słabowidzących.

Brak aplikacji mobilnych.

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego